Japan Aikido Association

Kenshinkan Aikido Dojo

Tomiki Aikido in the heart of Sheffield

Kenshinkan Dojo Instructors